V decembri 2021 sa 194 členov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) rozhodlo začať proces vypracovania a prerokovania právne záväzného aktu medzinárodného práva s cieľom zlepšiť takzvanú prevenciu, pripravenosť a reakciu na pandémiu.

Nevyhnutné sú ďalšie pandémie a ďalšie vážne ohrozenia zdravia.

Nie je to otázka toho, či, ale kedy.

Všetci musíme byť lepšie pripravení predvídať, predchádzať, odhaľovať a posudzovať pandémie a účinne a vysoko koordinovane na ne reagovať.

Podľa nášho názoru by krajiny mali spolupracovať na novej medzinárodnej zmluve o pripravenosti a reakcii na pandémiu.

Výzva svetových lídrov, ktorí sa pripojili k predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi a generálnemu riaditeľovi WHO Tedrosovi Adhanomovi Ghebreyesovi, 31.03.2021

Centralizácia globálneho riadenia by však mohla mať poľutovaniahodný vplyv na účinnosť boja proti budúcim epidémiám.

Práve vďaka diferencovanému prístupu bol svet schopný overiť a upustiť od neúčinných nástrojov hygienickej politiky.

„Žiadna vláda alebo inštitúcia nie je schopná čeliť budúcim pandémiám sama.“

Európska rada

Podľa Európskej rady je jedinou záchranou udeliť nadnárodným organizáciám, ako je WHO, záväzné právo definovať jednotnú stratégiu, spoločnú pre celý svet, na boj proti budúcim epidémiám.

Prvé rokovacie stretnutie o „medzinárodnej protipandemickej zmluve“ sa preto uskutočnilo vo februári 2022 a očakáva sa, že bude prijatá v roku 2024.

Je to správna cesta? Existuje mnoho pochybností.

Jednou z nich je nedostatočná nezávislosť subjektov financujúcich Svetovú zdravotnícku organizáciu.

Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization) je medzinárodná organizácia založená v roku 1948 v rámci Organizácie spojených národov (OSN), zodpovedná za „dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravia pre všetkých ľudí“.

Tvorí ju 194 členských štátov a jej ústredie sa nachádza v Ženeve.

Podľa údajov, ktoré predložil Ernst Wolff, nemecký novinár špecializujúci sa na globálny finančný a menový systém, v prvých troch desaťročiach svojej existencie pozostával rozpočet WHO najmä z pevných príspevkov členských štátov.

V súčasnosti krajiny financujú menej ako 20 percent rozpočtu Svetovej zdravotníckej organizácie, zatiaľ čo viac ako 80 percent pochádza od verejných alebo súkromných darcov, najmä nadácií a farmaceutických spoločností.

Zaujímavé je, že viac ako 14 percent celkového rozpočtu teraz pochádza z nadácie Billa a Melindy Gatesových, ktorá ako najväčší súkromný darca WHO venovala do jej rozpočtu 2,5 miliardy dolárov.

Nemalo by zbavenie národných vlád podstatnej časti ich kompetencií v prospech odborníkov zo Svetovej zdravotníckej organizácie vyvolávať pochybnosti?

Ohrozenie národnej suverenity a občianskych práv a slobôd.

Odborníci WHO by mali väčšiu moc ako národná vláda v oblasti, ktorá je pre krajinu natoľko kľúčová ako zdravotná politika.

Možnosť, aby odborníci Svetovej zdravotníckej organizácie nariadili všetkým signatárom dokumentu zaviesť absolútnu povinnosť očkovania alebo lockdownu, čo má napokon vplyv aj na našu ekonomiku a následne na financie celého štátu.

Chýbajúca diferencovaná stratégia boja proti epidémii môže mať za následok nedostatočné overovanie a nemožnosť odstúpiť od neúčinných nástrojov hygienickej politiky.

Kľúčom k rozumnému a účinnému boju proti pandémii by nemalo byť riadenie na úrovni medzinárodných organizácií, ale vypracovanie stratégie založenej na výskume a vedeckých poznatkoch, ktorej by predchádzala seriózna akademická diskusia.

Preto vás vyzývame, aby ste podpísali petíciu, v ktorej vyzývame predsedu Európskej rady Charlesa Michela k:

1. rozhodnému nesúhlasu so začlenením nebezpečných ustanovení obmedzujúcich suverenitu členských štátov EÚ do zmluvy

2. ak sa presadí v rámci rokovaní – odporovať ratifikácii akéhokoľvek záväzného aktu medzinárodného práva, ktorý by členským štátom EÚ ukladal konkrétne opatrenia ovplyvňujúce našu stratégiu boja proti pandémii a následne aj zdravotnú politiku a celé hospodárstvo štátu.

Otvorený list predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi

Vážený pán predseda,

v decembri minulého roka Svetová zdravotnícka organizácia oznámila začatie rokovaní o „medzinárodnej protipandemickej zmluve“, ktorá má byť záväzným aktom medzinárodného práva pre všetkých signatárov. Európska rada už vyjadrila svoju podporu začatiu rokovaní a vo februári sa konalo prvé rokovacie stretnutie o texte, ktorý sa má prijať v roku 2024.

Európska rada vo svojom oznámení tvrdí, že pandémie sú celosvetovým problémom, ktorému „žiadna vláda alebo inštitúcia nemôže čeliť sama“.  Jedinou záchranou by preto bolo udeliť nadnárodným organizáciám, ako je WHO, záväzné právo vymedziť jednotnú celosvetovú stratégiu boja proti epidémii.

Ratifikácia takéhoto sformulovaného aktu medzinárodného práva by preto znamenala odovzdanie významnej časti právomocí národných vlád odborníkom WHO bez demokratického mandátu, ktorí by mali väčšiu právomoc ako národná vláda v takej oblasti, akou je pre štát kľúčová zdravotná politika.

Nie je ťažké si predstaviť situáciu, keď odborníci Svetovej zdravotníckej organizácie dajú pokyn všetkým signatárom dokumentu, aby zaviedli absolútnu povinnosť očkovania alebo lockdownu, čo napokon ovplyvňuje aj našu ekonomiku a následne aj financie celého štátu.

Okrem zjavného ohrozenia suverenity národných štátov a občianskych práv a slobôd môže mať takáto centralizácia globálneho riadenia aj poľutovaniahodné dôsledky na účinnosť boja proti budúcim epidémiám. Vďaka rôznorodej stratégii boja proti epidémii bol svet schopný overiť a stiahnuť sa z neúčinných nástrojov hygienickej politiky.

Preto vás vyzývame, aby ste bránili suverenitu členských štátov Európskej únie vzhľadom na snahu zbaviť národné vlády podstatnej časti ich kompetencií v prospech odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie. Ako občania znepokojení oznámeniami týkajúcimi sa obsahu výsledného dokumentu vyzývame na silný nesúhlas so začlenením nebezpečných ustanovení obmedzujúcich suverenitu našich štátov do zmluvy.

Ak by sa však ohlásené prvky „medzinárodnej protipandemickej zmluvy“ mali presadiť v rámci rokovaní, vyzývame vás, aby ste sa postavili proti ratifikácii výslednej konvencie alebo akéhokoľvek záväzného aktu medzinárodného práva, ktorý by členským štátom Európskej únie uložil určité opatrenia ovplyvňujúce naše stratégie na boj proti pandémii a následne aj na zdravotnú politiku a celé hospodárstvo štátu.

S úctou,

Občania členských štátov Európskej únie